Czym jest pre-RDF (Refuse Derived Fuel)?

Pre – RDF to frakcja, która pozostaje po procesie przetwarzania odpadów komunalnych. Stanowi ona nawet blisko 40% wszystkich odpadów zmieszanych. Takie odpady ze względu na ograniczenia prawne, nie mogą być trwale składowane na składowiskach. Koszt ich przetwarzania, głównie w cementowniach dochodzi obecnie nawet do 1000zł za tonę, nie dotyczy to jednak gmin na których działają Zakłady Odzysku Energii.

Dowiedz się więcej

Frakcja kaloryczna (pre-RDF) – wysokokaloryczna frakcja odpadów komunalnych, powstała w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych poprzez wydzielenie na sicie 80 mm jako nadfrakcja. Zawiera ona zwykle nie wydzielone wcześniej w procesie selektywnej zbiórki u źródła frakcje surowcowe, takie jak tworzywa sztuczne, tekstylia itp. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów pod opisywanym pojęciem klasyfikuje się odpady o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 i/lub odpady o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne).